Rodinný dům Velká Úpa

  • Popis stavby
   • zdůvodnění výběru stavebního pozemku
    Bylo přistoupeno k záměru realizovat nový RD splňující dnešní požadavky na reprezentativní rodinné bydlení. Nově navržený objekt vhodným způsobem doplňuje ráz okolní zástavby. Návrh respektuje zásady ÚPD pro danou lokalitu.
   • zhodnocení staveniště
    Na stavebním pozemku se nachází původní nevyhovující objekt, který je určen k demolici. Pozemek je svažitý směrem k jihu. Nově bude zřízena přípojka splaškové kanalizace, silnoproudu a vodovodu. Nově bude také zřízeno napojení na veřejnou komunikaci.
  • Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
  • Projekt rodinného domu vychází z tradiční regionální architektury horských krkonošských stavení. V návrhu zachováváme tradiční členění domu na kamenný parter a dřevěné patro s plechovou střechou. Architektonický detail je současný.

 • Poloha v obci:
  Řešené území se nachází v centrální části obce Velká Úpa, která se nachází východně od města Pec pod Sněžkou.  Na parcele se nachází stávající RD a opěrná zeď. Pozemek je ze severní strany připojen ke komunikaci, z jižní strany je prudce svažitý.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
  Bude doplněno.
 • Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
  Stavba bude mít novou přípojku splaškové kanalizace viz. CELKOVÁ SITUACE STAVBY. K RD je navržen vjezd z komunikace. Je zde řešena doprava v klidu v kapacitě 4 stání.
 • Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. Zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území
  Pozice novostavby je téměř totožná s pozicí původní (odstraňované) stavby. Jedná se o jižní svažitý pozemek. Z důvodu umístění stavby v místě stávajícího objektu nebyly geologické a hydrogeologické průzkumy zpracovány. Budou zpracované až v rámci demoličních prací stávajícího objektu a výkopových prací nového objektu. Bude provedena série geologických sond pro přesné zjištění geologických a hydrogeologických poměrů. Staveniště se nachází mimo území dotčené zvláštními právními předpisy pro ochranu ložisek nerostů a mimo poddolovaná území.
 • Poloha vůči záplavovému území
  Řešené území se nenachází v záplavovém území.
 • Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí
  čísla sousedních pozemků: 1102/1-komunikace, 239, 723/7, 723/4, vše katastrální území Velká Úpa II

 • Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy
  Přístupem na staveniště i pro dokončenou stavbu bude stávající zpevněná komunikace (asfalt) a sjezd na veřejnou komunikaci.
 • Zajištění vody a energií po dobu výstavby
  Stávající přípojka pitné vody a elektrické energie (staveništní rozvaděč).

 • Základní charakteristika stavby a jejího užívání
 • Účel užívání stavby
  trvalé rodinné bydlení
 • Trvalá nebo dočasná stavba
  trvalá
 • Novostavba nebo změna dokončené stavby
  novostavba na místě objektu určeného k demolici

Novinky
Kovárna Pec pod Sněžkou
5. červenec 2016

Nový horský dům v centru Pece pod Sněžkou

Více
Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou
26. duben 2015

Studie městského bazénu, parkoviště a ubytování v centru Peci pod...

Více